Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Algemene bepalingen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Leverancier: ASTO VG gevestigd te Giessenburg, kantoorhoudend te 3381 LP Giessenburg aan de Transportweg 9. Handelsregister nummer 11045597.

Opdrachtgever: de onderneming of instelling die aan leverancier opdracht geeft tot levering van producten en/of het verrichten van enkele diensten.

Producten: alle goederen die leverancier in zijn assortiment heeft opgenomen of zullen worden opgenomen, daaronder begrepen het verrichten van diensten.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en opdrachten (hoe ook genoemd) van de leverancier.
 2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien leverancier daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

Artikel 3 – Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en hebben een beperkte geldigheidsduur.
 2. Elk aanbieding bevat duidelijke informatie voor de opdrachtgever. Dit betreft in het bijzonder:alg-voorwaarden-Image
 • de prijs exclusief btw;
 • geldigheid;
 • verzendkosten;
 • de wijze van betaling en aflevering.

Artikel 4 – Drukproeven

 1. Goedkeuring van de drukproef geldt als erkenning door opdrachtgever dat leverancier de aan de drukproef voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
 2. Leverancier is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en/of gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in de door opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde drukproeven.

Artikel 5 – Levering

 1. De leverancier zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt.
 3. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de leverancier de opdrachtgever hiervan in kennis stellen.
 4. Leverancier is gerechtigd te leveren in deelleveringen, welke afzonderlijk gefactureerd kunnen worden. Opdrachtgever is dan verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van deze voorwaarden.
 5. De producten zijn vanaf het moment van aflevering  voor risico van de opdrachtgever.

Artikel 6 – Prijzen

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de leverancier producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de leverancier geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw.

Artikel 7 – Reclameren

 1. Bij aflevering van de producten dienen deze door de opdrachtgever op zichtbare gebreken in kwaliteit en/of uitvoering te worden gecontroleerd.
 2. Reclameren met betrekking tot gebreken worden door leverancier alleen dan aanvaard, indien deze binnen 8 dagen na ontvangst dan wel terbeschikkingstelling van de producten schriftelijk en rechtstreeks aan leverancier zijn gedaan.
 3. Reclameren betreffende in deze handel gebruikelijke en onvermijdelijke afwijkingen in kleuren, maat en/of kwaliteit worden niet geaccepteerd.
 4. Na verwerking en/of doorlevering van de producten door of vanwege opdrachtgever is reclameren niet meer mogelijk.
 5. Reclameren over facturen dienen binnen 8 werkdagen na factuurdatum schriftelijk en rechtstreeks aan leverancier te zijn gedaan.
 6. Na het verstrijken van genoemde termijnen wordt opdrachtgever geacht het geleverde, resp. de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan wordt reclameren niet meer door leverancier in behandeling genomen.
 7. Reclameren ontslaat opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting(en) ten opzichte van leverancier.
 8. Als opdrachtgever gebruik maakt van reclameren komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 9. Indien opdrachtgever een bedrag betaald heeft, zal de leverancier dit bedrag zo spoedig mogelijk terugbetalen.

Artikel 8 – Betaling

 1. Betaling van het factuurbedrag dient, naar keuze van de leverancier, te geschieden middels iDeal, Vooruitbetaling of binnen 30 dagen na factuurdatum.
 2. Indien opdrachtgever niet binnen de genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtgever in verzuim en is leverancier gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.
 3. Indien opdrachtgever niet binnen de genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle door leverancier gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten.

Artikel 9 – Gegevensbeheer

 1. Indien u een bestelling plaatst dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van de Leverancier. Leverancier houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Klik hier voor het Privacybeleid.
 2. Leverancier respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
 3. In sommige gevallen maakt de leverancier gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. Leverancier sluit iedere aansprakelijkheid ontstaan aan, door of vanwege de door haar geleverde producten dan wel ten gevolge van een gebrek in de levering van de producten – hieronder begrepen gevolgschade – uit, tenzij op grond van dwingend recht leverancier gehouden is de schade te vergoeden.
 2. Indien er op grond van de wet op leverancier enige schadeplicht zou rusten, is deze aansprakelijk tot ten hoogste het factuurbedrag van de geleverde producten.

Artikel 11 – Geschillen

 1. Op alle overeenkomsten met leverancier waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. In het geval van geschillen kan de opdrachtgever zich wenden tot Stichting WebwinkelKeur, deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de opdrachtgever de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel leverancier als opdrachtgever stemmen in met deze bindende uitspraak.

Artikel 12 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de opdrachtgever zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.